A Global Grup treballem perquè els seus serveis de neteja, serveis auxiliars i de seguretat funcionin a la perfecció i sempre amb els millors professionals.

Global té una gran experiència en tasques de neteja industrial.

En la línia de la política del grup, Global Neteges manté un alt grau de compromís amb els seusclients i un model de gestió centrat en la qualitat:

Treballadors Especialitzats

 •  Un col.lectiu humà que aporta experiència i rigor.
 •  Exhaustiu seguiment i control del servei contractat.
 •  Una empresa líder en el compromís de la gestió mediambiental.

Serveis que oferim:

 • Manteniment de locals i d’edificis.
 • Primeres neteges (obres, lloguer de pisos).
 • Serveis específics de cristalleries.
 • Suport en les tasques de neteja d’establiments turístics.
 • Gestió i control de Serveis de tintoreria.
 • Subministrament, control i reposició d’elements de neteja.

En la linea de la política del grupo, Global Limpiezas mantiene un alto grado de compromiso con sus clientes y un modelo de gestión centrado en la calidad:

Trabajadores especializados.

 • Un colectivo humano que aporta experiencia y rigor.

 • Exhaustivo seguimiento y control del servicio contratado.

 • Una empresa líder en el compromiso de la gestión medioambiental.

Servicios que ofrecemos:

 • Mantenimiento de locales y edificios.

 • Primeras limpiezas (obras, alquiler de pisos).

 • Servicios específicos de cristales.

 • Apoyo en las tareas de limpieza de establecimientos turísticos.

 • Gestión y control de servicios de tintorería.

 • Suministro, control y reposición de elementos de limpieza.

 

 

Serveis altament qualificats.

Global Grup ofereix una gamma de Serveis Auxiliars a tercers, mitjançant l’assignació de personal específic i qualificat per fer les tasques adients al seu lloc de treball.

L’atenció al client i l’adaptació a les seves necessitats proporcionen Serveis a Mida:

 • Estudi de cada necessitat i propostes de les solucions més idònies per a cada cas.
 • Control de cada servei amb rigor i continuïtat.
 • Informes d’incidències perquè el client disposi de dades puntuals del servei contractat.

Serveis:

Serveis de recepció de visitants i personal propi de recepció altament qualificat.

 • Atenció de centraletes telefòniques.
 • Serveis de porteria i consergeria.
 • Serveis de control d’equips i del seu manteniment (obertura de portes, enllumenat, ...)
 • Serveis de jardineria interior i exterior.
 • Logística, transport i distribució.
 • Mosso de magatzem.
 • Correu intern.
 • Ordenances.
 •  Conductors.

Global Grup ofrece una gama de Servicios Auxiliares a terceros, mediante la asignación de un personal específico y cualificado para la realización de las tareas propias de su lugar de trabajo.

La atención al cliente y la adaptación a sus necesidades, proporcionan servicios a medida:

 • Estudio de cada necesidad y propuestas de las soluciones más idóneas en cada caso.

 • Control de cada servicio con rigor y continuidad.

 • Informes de incidencias para que el cliente disponga de datos puntuales del servicio contratado.

Servicios:

Servicios de recepción de visitantes y personal propio de recepción altamente cualificados.

 • Atención de centralitas telefónicas.

 • Servicios de portería y conserjería.

 • Servicios de control de equipos y su mantenimiento (apertura de puertas, alumbrado, ...)

 • Servicios de jardinería interior y exterior.

 • Logística, transporte y distribución.

 • Mozo de almacén.

 • Correo interno.

 • Ordenanzas.

 • Conductores.

 

Serveis de seguretat de qualitat.

DINAMISME I EFICÀCIA. QUALITAT EN MAJÚSCULES.

La nostra filosofia empresarial consisteix a oferir als nostres clients les millors respostes i solucions operatives en qualsevol circumstància, amb professionalitat i eficàcia. Els directius i cada escun dels caps de departament de GLOBAL GRUP disposen d’una formació i trajectòria professional extensa en el món de la seguretat. Una garantía.

UN SERVEI DE QUALITAT.

El nostre principal objetiu consisteix a dur a terme les funcions de prevenció, control i vigilància sobre les persones y els béns immobles que es trobin al nostre càrrec.

Des de GLOBAL GRUP oferim un ampli desplegament de mitjans tècnics necessaris per dur a terme els següents serveis: vehícles patrulla, emissores mòbils, emissores portàtils, serveis canins, sistemes informàtics per al control de visites, sistemes de marcatge electrònic (torns), sistemes de seguretat, llanternes de llarga projecció, sistemes auxiliars de seguretat, etc.

EXPERIÈNCIA.

L’experiència de més de 17 anys en el sector ens permet oferirr un servei que li evita la possibilitat de qualsevol conflicte laboral intern i li proporciona un alt nivell de rendiment:

 • Cobertura constant del servei contractat (baixes, vacances, etc.)
 • Inspeccions i controls continuats amb un elevat nivell d’efectivitat del nostre personal.
 • Servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
 • Assegurances de responsabilitat civil i d’accidents.
 • Cobertura de costos socials actualitzats.
 •  Reducció de costos d’assegurances.

Nuestra filosofía empresarial consiste en ofrecer a nuestros clientes las máximas respuestas y soluciones operativas en cualquier circunstancia, con profesionalidad y eficacia. Los directivos y cada uno de los jefes de departamento de GLOBAL GRUP disponen de una formación y trayectoria profesional extensa en el mundo de la seguridad. Una garantía.

UN SERVICIO DE CALIDAD.

Nuestro principal objetivo consiste en llevar a cabo las funciones de prevención, control y vigilancia sobre las personas y los bienes inmuebles que se encuentren a nuestro cargo.

Desde GLOBAL GRUP ofrecemos un amplio despliegue de medios técnicos necesarios para llevar a cabo los siguientes servicios: vehículos patrulla, emisoras móviles, emisoras portátiles, servicios caninos, sistemas informáticos para el control de visitas, sistemas de marcaje electrónico (tornos), sistemas de seguridad, linternas de larga proyección, sistemas auxiliares de seguridad y etc.

EXPERIENCIA.

La experiencia de más de 17 años en el sector, nos permite ofrecer un servicio que le evita la posibilidad de cualquier conflicto laboral interno y le proporciona un alto nivel de rendimiento:

 • Cobertura constante del servicio contratado (bajas, vacaciones, etc.)

 • Inspecciones y controles continuados con un elevado nivel de efectividad de nuestro personal.

 • Servicio las 24 horas del día, los 365 días al año.

 • Seguros de responsabilidad civil y de accidentes.

 • Cobertura de costes sociales actualizados.

 • Reducción de costes de seguros.